قرارداد توتال

هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی پنج جلسه درباره قرارداد توتال جلسه داشت. سخنگوی دولت این قرارداد را ادامه...