قربانی

 لیلا فغفوری آذر - ریشه‌های اصلی گفتمان حقوق بشر را باید در مبارزاتِ رهایی‌بخشِ مردمی و انقلابیِ قرون گذشته...

س. اقبال − قربانی کردن ریختن خون حیوانی است به عنوان بلاگردان یا برای شکرگذاری. حکومت دینی مشوق رسم...

محمود صباحی- چگونه جامعه‌ای با حاکمان خود مخالف است، اما مشروعیت روابط جنسی و عاطفی خود را به اذن...