قرن بیست و یکم، رنسانس زنانه یا واپس گرایی

گزارشی از بیست و هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

بیست و هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران درحال برگزاری سات و در روز نخست شهلا شفیق جایزه زن...