قصاص عضو در اسیدپاشی

اجرای حکم نابیناسازی دومین چشم محسن یساولی، متهم به اسیدپاشی بر یک راننده در شهر قم به واسطه رضایت...