قصر قبه

سیسی با دعوت از روحانی کوشیده بود گامی تاکتیکی علیه اخوان‌المسلمین بردارد اما تا واپسین ساعات روشن نبود که...