قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره قطعنامه حقوق بشری علیه این کشور در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل...