قطعی آب در دمشق

مقامات سوری می‌گویند با شورشیان توافق شد تا آب دمشق بار دیگر در دسترس مردم قرار گیرد.

یکی از منابع مهم تأمین آب آشامیدنی اهالی دمشق در منطقه‌ای عملیاتی قرار دارد. به دلیل ضعف شبکه آبرسانی،...