قطع درختان

سرهنگ اسحاق محسنی، فرمانده یگان

شمار زیادی از درختان جنگل‌های

تنها در طول یک‌ سال

۱۰۰ درخت کهنسال تهران در

٣٥٠ اصله درخت سبز موجود در پارک جنگلی داراب، شبانه بريده شدند.


به گزارش خبرگزاری مهر، کارکنان شهرداری داراب،...

معصومه ابتکار، رئيس سابق سازمان حفاظت از محيط زيست ضمن مخالفت با قطع درختان جنگل ابر برای ساخت جاده،...

چهار هزار اصله درخت با ارزش در مسير جاده جنگل ابر به دستور مسئولان سازمان‌های محيط زيست، جنگلها و...