كانال خواب ها

ساکنان کانال‌های متعفن و سرد تهران اغلب از اعتیاد رنج می‌برند. آنها با بیماری‌های عفونی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و...