لامپدوسا

قایق بادی که این نوزاد و ۲۰۰ پناهجوی دیگر بر آن سوار بودند در ۲۰مایلی شمال لیبی دچار سانحه...

پناهجویان چند روز پیش با قایقی بادی از لیبی به راه افتاده بودند. ۱۴۷ آفریقایی از کشورهای جنوب صحرای...