لایحه الحاق فصل سی و یک به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

سخنگوی قوه قضائیه احکام قضات را با استناد به شنود ندانست. او نظارت را یکی از کلیدواژه‌های دوران ریاست...

مجید انصاری مدعی است که مسئولان حکومتی ایران در جلسات رسمی، نگران شنود سخنان‌شان از سوی دستگاه‌های امنیتی هستند...