لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت

معین خزائلی- بررسی لایحه جدید قوه قضاییه در تامین امنیت زنان در برابر خشونت

مشاور وزیر دادگستری ایران نام جدید لایحه تامین امنیت زنان را «آرامش‌بخش» خوانده و گفته به بعد معنوی و...