لباس روحانیت

رئيس شورای مديريت حوزه علميه استان تهران گفت: «حرف‌های مردم يا واکنش آن‌ها نبايد توجيهی برای نپوشيدن لباس روحانيت...