لغو خصوصی سازی نیشکر هفت تپه

کارگران هفت‌تپه خواستار پرداخت حقوق شهریور و مهر و مزایای معوقه، لغو خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت به دولت با...