لغو سفرهای داخلی و خارجی به دلیل بحران کرونا

پس ندادن هزینه تورهای لغو شده به مسافران ایرانی به دنبال بحران کرونا حوزه گردشگری در ایران را دچار...