لوس ایریگاری

لوس ایریگاری - ما موجوداتی طبیعی هستیم، آنچه فرهنگ بر ما تحمیل می‌کند، تصنع است.

نسرین قوامی - نظریه اجتماعی فمینیستی تحت تأثیر رویدادهای جامعه و روابط عینی اجتماعی است وتعهدی اجتماعی دارد.

لوس ایریگاری: "زن شدن" یا "یک زن شدن" به پروش هویت خودم و هویتی که از بدو تولد مال...