لوی استروس

امیر کیانپور – فلسفه فرانسوی در اواخر قرن گذشته چه تصویری داشته است؟ چه ارتباط‌هایی شاخص آن بوده‌اند؟

علی شریعت کاشانی – این نوشته درنگی است در چگونگی برخورد ژاک لاکان با امر اجتماعی در دو دورۀ...

لوی استروس − انسان مجبور است هر لحظه خود را به عنوان بخشی از نظم کیهانی حس کند و...