لیست امید

فهرست ۶۰ نفری منتخبان مجلس در حوزه تهران، ری، شمیرانات و پردیس منتشر شد. ۳۰ نفر نخست از...