ماتم ملی در ازبکستان

شهزاده سمرقندی- خودکامگی شدیدی در آسیای میانه وجود دارد. آیا می‌توان ماتم عمومی مردم ازبکستان برای از دست دادن...