مادران شاغل

چه کسی در خانه وقتی کودک مریض است از کار مرخصی می‌گیرد؟ اگر صاحب کسب‌وکار خودتان هستید به مردی...

مادرید و شاغل؟ از اینکه بچه‌ها را رها می‌کنید و سر کار می‌روید احساس گناه می‌کنید؟ این مطلب برای...

این روز‌ها در کشورهای مختلف، روز مادر با اختلافات کوچکی در تاریخ گرامی داشته می‌شود. به این بهانه یادی...

سازمان بین المللی کار می‌گوید کارمزد زنان شاغل در حال حاضر ۷۷درصد دستمزد مردان شاغل است. در این آمار‌ها،...