مالمو

ورود کودکان پناهجوی تنها به سوئد از ۴۰ نفر در هفته به ۴۰ نفر در روز رسیده است.

شمار زیاد مهاجران ایرانی در سوئد و جذاب‌تر برگزار شدن این جشن در چند سال گذشته، باعث شده علاوه...

در جنگ فرهنگی این هفته به موضوعاتی می پردازیم مانند استعفای داریوش پیرنیاکان، درگذشت محمود ذوالفنون، آزادی...