مالیات ستانی از بنیادهای حکومتی بودجه ۱۳۹۹

رئیس دیوان محاسبات می‌گوید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بیش از ۲۰ درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌گوید...