مانور ایران و چین

با پهلو گرفتن ناوشکن‌های بزرگ چینی در بندرعباس، مانور نظامی ایران و چین روز دوم مهرماه در آب‌های خلیج...