مانور نظامی در خلیج فارس

ناوگانی از کشتی‌های جنگی سه کشور آمریکا، فرانسه و بریتانیا قرار است در مانوری نظامی مشترکاً به تمرین نابودکردن...