مانی پارسا

ویرجینیا وولف همراه با جوزف

مانی پارسا - بر آنم خانمِ دَلُوِی چکیده ‌گردانی و پیرنگ‌ سازی را برنمی‌تابد و اساساً تابعِ چکیدۀ معطوف...

مانی پارسا − ظاهراً مباحثه‌ والتر بنیامین با کارل اشمیت، نظریه‌پرداز فاشیستِ حوزه‌ قانون عمومی، بدین سبب‌ که...