ماهواره روسی

موشک روسی «پروتون ـ ام» پس از پرتاب از پايگاه فضايی بايکانور قزاقستان، در خارج از مرزهای اين کشور...