ماکت طاق پیروزی

تلاش برای بازسازی پالمیرا یا نمایشی در حد دیسنی‌لند؟ در میدان ترافالگار در مرکز شهر لندن، سه‌شنبه ۱۹...