ماکس فیشر

جیب‌خالی کاتالیزور خشم عمومی در سرتاسر جهان طی هفته‌های اخیر بوده است