ماکیاولیسم

آرش رهافر - چرا مردان دون ژوان که تعهد بلندمدت به زنان نمی‌دهند برای بسیاری جذابیت دارند؟

مهران رضایی – این نوشته فشرده درسگفتاری از کویینتین اسکینر درباره ماکیاولی به مناسبت پانصدسالگی کتاب "شهریار" است.