ما ایرانیان از نگاهی دیگر

کبری قاسمی - آیا غیبت هم نوعی رابطه است؟ آیا غیبت به نیاز خود آن فردی که غیبت...

کبری قاسمی - تعریف واژه آبرو چیست؟ آیا توجه به آبرو و آبروداری، ویژه فرهنگ ایرانیان است؟ کارکرد آبروداری...

کبری قاسمی - چرا تعارف می‌کنیم؟ آیا تعارف ویژه فرهنگ ما ایرانی هاست؟ آیا با رشد فردگرایی در جامعه...

کبری قاسمی - در فرهنگ گروه باور، هویت فردی، نقش‌مدارانه است. یعنی بر اساس نقش‌هایی شکل می‌گیرد که گروه‌های...

کبری قاسمی - مذاهب دلایل همه پدیده‌ها را نمی‌دانند و نمی‌توانند بدانند، ولی به تدریج که انسان در طی...

کبری قاسمی - مردم ایران، چه شهری، چه عشایر و روستایی، با سیستم مدیریتی «خان»، «ارباب» و «معممین» زندگی...

.کبری قاسمی - ایرانیان باهوش و بافرهنگ و خلاق هستند، ولی این خلاقیت در زمینه کارهای فردی‌شان هست. در...

کبری قاسمی - مدیریت و مدیریت‌پذیری دو روی یک سکه هستند. از هم جدا نیستند.

کبری قاسمی - زبان مادری مثل یک کشتی است. از طریق آن به هرکدام از ما فرهنگ‌هایی منتقل می‌شود.

کبری قاسمی - ما ایرانیان خیلی به تحلیل و تفسیر از زاویه همه‌چیز زیر سر خودشان است یا همان...

کبری قاسمی - آیا می‌توانیم جامعه را یک واحد زنده ببینیم که دارای روح و روان است؟ آیا می‌توانیم...

کبری قاسمی - تا چه اندازه شناختی که ما ایرانیان از خود داریم به واقعیت نزدیک است؟ ریشه این...