مبارزه با فساد در افغانستان

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود در مورد مبارزه با فساد در این کشور...

اداره بازرس ویژه آمریکا برای نظارت بر بازسازی افغانستان (سیگار) با انتقاد از فساد در افغانستان گفته این کشور...

در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی آمده است که افغانستان در دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از ۱۰۰ امتیاز در...

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارشی از پیشرفت‌های مبارزه با فساد در افغانستان استقبال کرده اما...