مبارزه طبقاتی

عابد توانچه، علی کاوه، سینا ملکی: بازگشت به مبارزه طبقاتی و شکستنِ حلقه‏‌ی شکننده

کن لوچ - من معتقدم طبقه اصل اساسی است. فقط، چون سرمایه الان نوع دیگری از نیروی کار می‌طلبد...