مجلس و میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی می‌گوید برای حفاظت از آثار تاریخی به یک بودجه اضطراری ۱۰ میلیارد تومانی نیاز دارد، مجلس...