مجلس افغانستان

میر رحمان رحمانی در چهارمین دور انتخابات ریاست مجلس در افغانستان پیروز شد و به عنوان رئیس مجلس افغانستان...

مخالفان ریاست میررحمان رحمانی بر مجلس را غیرقانونی خواندند و خواستار برگزاری دوباره انتخابات شدند.