مجله دگرباش

دگرباشان جنسی ایرانی با «افتخار» در خیابان‌های تورنتو رژه رفتند. رژه افتخار همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها، جشن پایانی هفته...

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130515_Degarbash_SaraRushan.mp3

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130506_LGBT_Degarbash_SaraRushan.mp3

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130415_Degarbash_SaraRushan.mp3

  http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130408_LGBT_Weekly_Kolaleh_Parsa.mp3