مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران

عده زیادی از اعضای کانون نویسندگان ایران از سراسر ایران در این مجمع حضور داشتند و کانون توانست انتخابات...