مجوز پرواز هواپیماهای آمریکایی به ایران

بر اساس این مجوز شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی مانند لوفت‌هانزا و ترکیش ایرکه برنامه منظم پروازی به ایران دارند، می‌توانند...