مجيد توکلی

روز سه‌شنبه ۱۸ ماه مارس، جایزه شش فعال حقوق بشر ایرانی با عنوان «جایزه حقوق بشرى ر‌ها» در یک...

ژيلا کرم‌زاده مکوندی، پروين ذبيحی، رسول بداغی، رضا شهابی، مجيد توکلی و فرامرز محمدی، شش برنده جايزه حقوق بشری...

مأموران انتظامات دانشگاه امیرکبیر به

مرخصی مجید توکلی، فعال دانشجویی

مجید توکلی فعال دانشجویی زندانی

با گذشت بیش از سه

دادگاه تجديدنظر حکم‌های تازه سه فعال دانشجويی را تأييد کرد.


به گزارش تارنمای دانشجونيوز، شعبه ۵٤ دادگاه تجديدنظر استان...

اخبار بازداشت و احضار دانشجويان زندانی به دادگاه در روزهای گذشته حاکی از تداوم فشارها بر فعالين دانشجويی منتقد...

بهاره هدايت، مجيد توکلی و مهديه گلرو، سه فعال دانشجويی زندانی در ايران، بار ديگر از زندان به دادگاه...