مجید انصاری

در پی بررسی دوباره طرح از پیش تصویب شده حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در...

به گفته مجید انصاری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری، طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول...

مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون