مجید محمدی

اسلامی‌سازی شعر نیز مثل اسلامی‌سازی در دیگر عرصه‌های جامعه با حذف احساسات انسانی و افزودن واژه‌ها و نمادهای...