مجید مددی

«فلسفه هنر از دیدگاه مارکس» نوشته لیف شیتز، «از خودبیگانگی انسان مدرن» نوشته فریتس پاپنهایم و «مارکسیسم...