مجید کیانپور

یک نماینده مجلس توسعه در حاشیه شهرها را خارج از روال قانونی دانست و گفت آب و برق و...