محاصره شهرهای سوریه

سازمان ملل نسبت به فاجعه انسانی در چهار شهر محاصره‌شده سوریه هشدار داد. از هفته‌ها پیش در شهرهای زبدانی،...