محاکمه خبرنگاران الجزیره در مصر

دادگاه مصر سه خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی را به سه سال زندان محکوم کرد. این آخرین جلسه از محاکمه‌...

در ادامه دادگاه‌‌های مخالفان حکومت کنونی در مصر که مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر است، این بار سه خبرنگار...

این اعتصاب پس از آن آغاز شد که یک هفته پیش، یک روزنامه‌نگار جوان در حالی که خبر درگیری...

در چهارمین روز محاکمه خبرنگاران