محاکمه مهدی هاشمی

محمود عليزاده طباطبايی، وکيل مهدی هاشمی رفسنجانی درباره پرونده موکلش گفت: «بعضی از اسناد و مستندات کيفرخواست پرونده جعلی...

مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عوض شدن رئیس دادگاهش اعتراض کرد....