محاکمه کارگران در ترکیه

دادگاهی در استانبول که کارگران معترض فرودگاه این شهر را محاکمه می‌کند حکم آزادی ۳۱ نفر از این کارگران...

در استانبول، محاکمه #کارگران معترض فرودگاه جدید این شهر و اعضای اتحادیه‌های کارگری که بیش از دو ماه پیش...