محمدامین ولیان

محمدامین ولیان - چشم‌بند رو که برداشتم، آوار دیوار نوشته‌ها روی سرم خراب شد. دور خودم چرخیدم و دور...