محمدباقر شفتی

کاظم کردوانی – نیرنگ‌بازی‌ رئیسی یادآور اشک شیخ شفتی.