محمدحسن عامری

به گفته کارشناسان علت فرونشست زمین در خوزستان ارتباطی با برداشت منابع آبی زیرزمینی ندارد بلکه استخراج نفت، گاز...

زمین‌های زراعی کشاورزان در ۸ روستای اطراف رودخانه دز زیر آب رفته است.