محمدحسين حسن بيگی

سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس